Hidradenitis suppurativa, acne inversa, acne ectopica Chirurgie bij Hidradenitis suppurativa TNF-blokkers (Remicade (infliximab) en Humira (adalimumab)) bij Hidradenitis suppurativa Richtlijnen voor de behandeling van Hidradenitis suppurativa Literatuur behorend bij de richtlijn Hidradenitis suppurativa Links over Hidradenitis suppurativa Sitemap (Inhoudsopgave van www.hidradenitis.eu

 

HUMIRA (ADALIMUMAB)

 

 

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. 
-  Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. 
-  Uw arts zal u ook een Humira patiëntenkaart geven, deze bevat belangrijke

   veiligheidsinformatie waar u zich bewust van moet zijn voordat u Humira krijgt en tijdens

   de therapie met Humira. Bewaar deze patiëntenkaart bij uw bijsluiter.  
-  Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
-  Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door

   aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen

   dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen. 
-  Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die

   niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
  

In deze bijsluiter:  
1.  Wat is Humira en waarvoor wordt het gebruikt 
2.  Wat u moet weten voordat u Humira gebruikt 
3.  Hoe wordt Humira gebruikt 
4.  Mogelijke bijwerkingen 
5.  Hoe bewaart u Humira 
6.  Aanvullende informatie 
  
Humira (adalimumab) 40 mg oplossing voor injectie in voorgevulde pen 
 

 

 

1.  WAT IS HUMIRA EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?
  
Humira is bedoeld voor het behandelen van reumatoïde artritis, artritis psoriatica, spondylitis ankylopoetica, de ziekte van Crohn en psoriasis. Het is een geneesmiddel dat het ontstekingsproces afremt om zo deze ziekten te beheersen. Het werkzame bestanddeel, adalimumab, is een humaan monoklonaal antilichaam dat geproduceerd wordt door gecultiveerde cellen. Monoklonale antilichamen zijn eiwitten die andere unieke eiwitten herkennen en zich hieraan binden. Adalimumab bindt zich aan een specifiek eiwit (tumor necrose factor of TNFa), welke in verhoogde mate aanwezig is bij ontstekingsziekten zoals reumatoïde artritis, artritis psoriatica, spondylitis ankylopoetica, de ziekte van Crohn en psoriasis. 
  

 
Reumatoïde artritis 
 
Reumatoïde artritis is een ontstekingsziekte van de gewrichten. Wanneer u matig tot ernstige reumatoïde artritis heeft, zult u waarschijnlijk eerst andere medicatie hebben ontvangen, zoals bijvoorbeeld methotrexaat. Wanneer u onvoldoende heeft gereageerd op deze medicatie, heeft u Humira gekregen om uw reumatoïde artritis te behandelen.  
  
Humira kan ook worden voorgeschreven voor de behandeling van ernstige, actieve en progressieve reumatoïde artritis zonder voorgaande methotrexaat behandeling. 
  
Voor Humira is aangetoond dat het de, door ziekte veroorzaakte, schade aan het kraakbeen en bot van de gewrichten vertraagt en de fysieke functies verbetert. 
  
Humira wordt over het algemeen samen met methotrexaat gebruikt. Als uw arts besluit dat methotrexaat niet passend is, kan Humira alleen worden voorgeschreven. 
  

 
Artritis psoriatica 
  
Artritis psoriatica is een ontsteking van de gewrichten geassocieerd met psoriasis. 
Het is aangetoond dat Humira de door de aandoening veroorzaakte schade aan kraakbeen en botten van de gewrichten remt en dat Humira het lichamelijk functioneren verbetert. 

 
  
Spondylitis ankylopoetica 
  
Spondylitis ankylopoetica is een ontstekingsziekte van de ruggenwervel. Als u spondylitis ankylopoetica heeft, zult u eerst met andere geneesmiddelen zijn behandeld. Wanneer u onvoldoende gereageerd heeft op deze medicatie, heeft u Humira gekregen om de tekenen en symptomen van uw ziekte te verminderen.  
  

 
De ziekte van Crohn 
  
De ziekte van Crohn is een ontstekingsziekte van het spijsverteringskanaal. Als u de ziekte van Crohn heeft, krijgt u eerst andere geneesmiddelen. Als u niet goed genoeg reageert op die geneesmiddelen, krijgt u Humira om de symptomen van uw ziekte te verminderen. 
  


Psoriasis 
  
Psoriasis is een ontstekingsziekte van de huid. Als u matige tot ernstige plaque psoriasis heeft, krijgt u eerst andere geneesmiddelen of bijv. lichttherapie. Als u op deze behandelingen niet goed genoeg reageert, krijgt u Humira om de symptomen van uw psoriasis te verminderen. 
  

 
  
2.  WAT U MOET WETEN VOORDAT U HUMIRA GEBRUIKT 
  
Gebruik Humira niet:  
  
- Als u allergisch (overgevoelig) bent voor adalimumab of voor één van de andere bestanddelen van Humira. 
- Als u een ernstige infectie heeft, zoals actieve tuberculose (zie ook “Wees extra voorzichtig met Humira”). Het is belangrijk dat u uw arts symptomen van een infectie vertelt, zoals koorts, wondjes, moeheid, gebitsproblemen.    
- Als u lijdt aan matig tot ernstig hartfalen. Het is belangrijk dat u uw arts op de hoogte brengt als u een ernstige hartaandoening heeft of heeft gehad (zie ook “Wees extra voorzichtig met Humira”).

 
Wees extra voorzichtig met Humira: 
  
- Als u allergische reacties als benauwdheid, kortademigheid, duizeligheid, zwelling of uitslag krijgt, injecteer dan geen Humira meer, maar neem direct contact op met uw arts.

- De naalddop van de injectiespuit bevat plantaardig rubber (latex). Dit kan ernstige allergische reacties veroorzaken bij patiënten met een overgevoeligheid voor latex. Patiënten met een bestaande overgevoeligheid voor latex moeten aanraking met de binnenkant van de dop vermijden. 
  
Als u een infectie heeft, zoals een langdurige of lokale infectie (bijvoorbeeld een open been), neem dan altijd contact op met uw arts voor u start met het gebruik van Humira. Neem bij twijfel contact op met uw arts. 
  
Door het gebruik van Humira kunt u makkelijker infecties oplopen, waaronder ernstige infecties, tuberculose, gelegenheidsinfecties en bloedvergiftiging die in zeldzame gevallen tot de dood zouden kunnen leiden. Het is daarom belangrijk om uw arts symptomen als koorts, wondjes, moeheid en gebitsproblemen door te geven.  
  
Aangezien er gevallen van tuberculose zijn gemeld bij behandeling met Humira, zal uw arts u onderzoeken op symptomen van tuberculose voordat u wordt behandeld met Humira. Uw medische geschiedenis zal grondig worden doorgenomen, een röntgenfoto van uw thorax (borst) zal worden gemaakt en een tuberculine test zal worden uitgevoerd. De wijze waarop deze tests zijn uitgevoerd moeten op uw Humira patiëntenkaart worden aangegeven. Het is heel belangrijk dat u uw arts vertelt of u ooit tuberculose heeft gehad, of wanneer u in het verleden in contact bent geweest met iemand die tuberculose had. Wanneer u tijdens of na deze therapie symptomen ontwikkelt van tuberculose (aanhoudend hoesten, gewichtsverlies, lusteloosheid, lichte koorts), of een andere infectie zich openbaart, waarschuw dan meteen uw arts. 
  
Informeer uw arts of u vroeger terugkerende infecties heeft gehad, of andere aandoeningen welke het risico op infecties zouden kunnen verhogen. 
  
Informeer uw arts als u drager bent van het hepatitis B virus (HBV), als u een actieve HBV infectie heeft of als u denkt dat u risico loopt op HBV. Humira kan reactivering van HBV veroorzaken bij mensen die drager zijn van dit virus. In sommige zeldzame gevallen, vooral als u andere geneesmiddelen gebruikt die het immuunsysteem onderdrukken, kan reactivering van HBV levensbedreigend zijn. 
  
Als u chirurgische of tandheelkundige ingrepen moet ondergaan, geef dan bij uw arts aan dat u Humira gebruikt. 
  
Als u multiple sclerose heeft zal uw arts beslissen of u Humira kunt gebruiken. 
  
Sommige vaccinaties mogen niet gegeven worden tijdens de Humira therapie. Vraag uw arts om advies, voordat u enig vaccin ontvangt. 
  
Als u lijdt aan licht hartfalen en u wordt behandeld met Humira dan moet het verloop van uw hartfalen goed gecontroleerd worden door uw arts. Het is belangrijk dat u uw arts op de hoogte brengt als u een ernstige hartaandoening heeft of heeft gehad. Als er nieuwe symptomen van hartfalen ontstaan of als bestaande symptomen verergeren (zoals kortademigheid of gezwollen voeten) moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts. Uw arts zal beslissen of u Humira kunt gebruiken.

 
Bij sommige patiënten kan het gebeuren dat het lichaam onvoldoende bloedcellen aanmaakt die het lichaam helpen om infecties te bestrijden of helpen om een bloeding snel tot staan te brengen. Als u merkt dat u koorts heeft die niet overgaat, u snel blauwe plekken krijgt of zeer gemakkelijk bloedt en erg bleek ziet, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Uw arts kan besluiten de therapie te stoppen.

 
Er is een aantal zeldzame gevallen geweest van bepaalde soorten kanker bij patiënten die Humira of andere TNF-blokkers gebruikten. Mensen met een ernstige vorm van reumatoïde artritis die de ziekte al langere tijd hebben zouden een hoger dan gemiddeld risico kunnen lopen om een bepaalde vorm van kanker te krijgen die het lymfesysteem aantast (lymfoom). Als u Humira gebruikt kan dit risico verhoogd zijn. Tevens kan in zeer zeldzame gevallen niet-melanoom huidkanker voorkomen bij patiënten die Humira gebruiken. Als nieuwe huidafwijkingen verschijnen tijdens of na de behandeling of als bestaande huidlaesies van uiterlijk veranderen, vertel dit dan aan uw arts.

 
Gevallen van kanker, anders dan lymfoom, zijn waargenomen bij patiënten met een specifiek soort longziekte, Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) die behandeld worden met een andere TNF-blokker. Als u lijdt aan COPD, of als u veel rookt, dan moet u met uw arts bespreken of behandeling met een TNF-blokker voor u geschikt is. 
  

  
Gebruik met andere geneesmiddelen 
  
Humira kan in combinatie met methotrexaat of bepaalde antireumatische middelen (zoals sulfasalazine, hydroxychloroquine, leflunomide en injecteerbare goudpreparaten) gebruikt worden. Of in combinatie met steroïden of pijnstillers, inclusief niet-steroïdale ontstekingsremmers. 
  
Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen. 
  
Gebruik Humira niet samen met geneesmiddelen die het werkzame bestanddeel anakinra bevatten. Neem bij vragen contact op met uw arts. 

 
  
Gebruik van Humira met voedsel en drank 
  
Omdat Humira onderhuids wordt toegediend, hebben voedsel en drank geen invloed op Humira. 
  

 
Zwangerschap en borstvoeding 
  
De effecten van Humira bij zwangere vrouwen zijn niet bekend, daarom wordt het gebruik van Humira bij zwangere vrouwen afgeraden. Wanneer u Humira gebruikt, zal u worden geadviseerd zwangerschap te voorkomen. U moet een goed voorbehoedsmiddel gebruiken tot minimaal 5 maanden na de laatste Humira behandeling.  
  
Het is onbekend of adalimumab in de moedermelk terechtkomt. 
  
Wanneer u borstvoeding geeft, zal u de borstvoeding moeten staken tot minstens 5 maanden na de laatste behandeling met Humira.

 
  
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
  
Humira zal uw rijvaardigheid en uw vermogen om machines te bedienen niet beïnvloeden. 
  
 

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Humira 
  
Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, d.w.z. in wezen ‘natriumvrij’.  

 
  
3. HOE WORDT HUMIRA GEBRUIKT?
  
Volg bij gebruik van Humira nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. 
  
Humira wordt onder de huid geïnjecteerd (subcutaan gebruik). De gebruikelijke dosering voor volwassenen met reumatoïde artritis, artritis psoriatica en spondylitis ankylopoetica is één injectie van 40 mg adalimumab één keer in de twee weken. Het gebruikelijke doseringsschema voor de ziekte van Crohn is 80 mg in week 0, gevolgd door 40 mg eenmaal per twee weken vanaf week  2. In gevallen waar een snellere respons nodig is, kan uw arts u een dosis van 160 mg in week 0 (als 4 injecties op één dag of 2 injecties per dag voor twee opeenvolgende dagen), 80 mg (2 injecties) in week 2 en daarna 40 mg (1 injectie) eenmaal per twee weken voorschrijven. Afhankelijk van uw respons kan uw arts de dosis verhogen naar 40 mg per week. De gebruikelijke dosering voor volwassenen met psoriasis bestaat uit een startdosis van 80 mg, gevolgd door 40 mg eenmaal per twee weken vanaf één week na de startdosering. U zult moeten doorgaan met de Humira injecties zolang dat is aangegeven door uw arts.  
  
Bij reumatoïde artritis wordt methotrexaat voortgezet terwijl u Humira gebruikt. Als uw arts besluit dat methotrexaat niet passend is, kan Humira alleen worden voorgeschreven. 
  
Als u reumatoïde artritis heeft en geen methotrexaat ontvangt tijdens uw Humira therapie, kan uw arts beslissen wekelijks 40 mg adalimumab voor te schrijven.

 
  
Toediening van Humira door uzelf 
  
De volgende instructies geven aan hoe u uzelf een Humira injectie moet geven met gebruik van de voorgevulde pen. Lees de instructies nauwkeurig door en volg ze stap voor stap op. U zult door uw arts of zijn/haar assistent geïnstrueerd worden over de techniek van het zelf injecteren. Probeer niet zelf te injecteren voordat u zeker bent dat u begrijpt hoe u de injectie moet voorbereiden en geven. Na een goede training in de injectietechniek kunt u deze injectie zelf toedienen of kan deze door een ander persoon worden gegeven, bijvoorbeeld door een familielid of een vriend. 
  
Wat moet ik doen voordat ik mijzelf een onderhuidse injectie met Humira geef? 
  
1. Was uw handen grondig 
2. Neem een verpakking met een Humira voorgevulde pen uit de koelkast. 
3. De voorgevulde pen niet schudden of laten vallen. 
4. Leg op een schoon oppervlak de volgende artikelen klaar.

     - Eén Humira voorgevulde pen

     - Eén alcoholgaasje  
5. Kijk naar de vervaldatum op de injectiespuit (EXP:). Gebruik het product niet na de vermelde maand en jaar. 
6. Houd de voorgevulde pen met de grijze dop (met daarop ‘1’) naar boven gericht. Controleer de Humira oplossing door het venster aan beide zijden van de voorgevulde pen. De oplossing moet helder en kleurloos zijn. Als de oplossing troebel of verkleurd is of als vlokken of deeltjes zichtbaar zijn, dient u het niet te gebruiken. Gebruik geen voorgevulde pen die bevroren is of als deze in direct zonlicht heeft gelegen.

 

  

 

  
Waar moet ik mijn injectie geven? 
1. Kies een plaats bovenop uw dij of buik (uitgezonderd het gebied rond de navel) 
2. Verander telkens van injectieplaats opdat u geen pijn krijgt in een gebied. Elke nieuwe injectie moet tenminste  3 cm van de laatste injectieplaats gegeven worden.  
3. Injecteer niet in een gebied waar de huid rood gekleurd is, blauwe plekken vertoont of hard is. Dit kan betekenen dat er een infectie is. 

 

 

  
Hoe dien ik mijzelf de injectie toe? 
  
1. Maak uw huid met een draaiende beweging schoon met het bijgeleverde alcoholgaasje. Raak dit gebied niet meer aan voor de injectie. 
  
2. Houd de voorgevulde pen met de grijze dop (1) naar beneden gericht. Trek met uw andere hand in een rechte lijn aan de grijze dop (1) en verwijder de dop. Controleer dat de kleine grijze naaldbeschermer van de spuit samen met de dop verwijderd is. De witte naaldhuls is nu zichtbaar. U moet niet proberen de naald in de cilinder aan te raken. NIET DE DOP OPNIEUW OP DE PEN PLAATSEN aangezien dit de naald kan beschadigen. 
  
3. Trek in een rechte lijn aan de veiligheidsdop (met daarop ‘2’) om de donkerroze activeringsknop aan de bovenkant zichtbaar te maken. De voorgevulde pen is nu klaar voor gebruik. Druk niet op de activeringsknop totdat de pen goed is geplaatst, aangezien dit kan leiden tot het voortijdig vrijkomen van het geneesmiddel. NIET DE DOP OPNIEUW OP DE PEN PLAATSEN aangezien hierdoor het geneesmiddel kan vrijkomen. 

  
De injectie toedienen 
  
1. Neem met uw vrije hand een deel van de schone huid voor de injectieplaats omhoog en houd stevig vast (zie beneden). 
2. Plaats het witte uiteinde van de voorgevulde pen in een rechte hoek (90 graden) op de huid, zodat u het venster kunt zien. 
3. Terwijl u de cilinder van de voorgevulde pen vasthoudt, duwt u licht in de injectieplaats (zonder deze te verplaatsen). 
4. Duw met uw wijsvinger of met de duim op de donkerroze knop als u klaar bent om te injecteren (zie beneden). U hoort een ‘klik’ als de naald vrij komt en u voelt een kleine prik als de naald in de huid wordt geschoven.

5. Blijf duwen en houd de voorgevulde spuit met constante druk op de plaats gedurende ongeveer 10 seconden om van een volledige injectie verzekerd te zijn. De voorgevulde pen niet verwijderen terwijl de injectie wordt gegeven.

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  
6. Tijdens het injecteren verschijnt een gele indicator in het venster. De injectie is klaar als de gele indicator stopt met bewegen. 
7. Neem de voorgevulde pen rechtop uit de injectieplaats. De witte naaldhuls zal over de naald schuiven en op zijn plaats over de punt van de naald worden vastgezet. Niet proberen de naald aan te raken. De witte naaldhuls is er om u te beschermen tegen de naald. 

    
  
  
  
  
  
  

 


    
  
  
  
  
  

8. Druk een katoenen watje of een stukje gaas gedurende 10 seconden zachtjes op de injectieplaats totdat het eventuele bloeden is gestopt. Wrijf niet over de injectieplaats, maar gebruik een pleister als u dat wilt.

 
             

Het weggooien van de benodigdheden 
  
- De dopjes niet opnieuw op de pen doen. 
- Doe de gebruikte pen onmiddellijk in de speciaal daarvoor bestemde container, zoals uw arts, zuster of

  apotheker u heeft geïnstrueerd. 
- Bewaar deze container buiten het bereik en zicht van kinderen. 
- Gooi nooit gebruikte pennen in de afvalemmers voor huishoudelijk gebruik. 
- Gebruik elke pen slechts voor één injectie. 


  
Wat u moet doen als u meer van Humira heeft gebruikt dan u zou mogen
  
Wanneer u Humira per ongeluk vaker heeft geïnjecteerd dan uw arts u heeft verteld, neem dan meteen contact op met uw arts en vertel hem of haar dat u teveel heeft gebruikt. Houdt altijd het verpakkingsdoosje of de voorgevulde pen van het geneesmiddel bij de hand, ook al is dit leeg. 


  
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Humira te gebruiken
  
Wanneer u uzelf bent vergeten te injecteren, zult u de eerst volgende injectie Humira moeten nemen zodra u het zich weer herinnert. De volgende injectie zult u moeten nemen op de dag dat u volgens uw originele schema ook uw volgende injectie had moeten nemen. 
  
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker. 
  

 

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 
  
Zoals alle geneesmiddelen kan Humira bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. De meeste bijwerkingen zijn mild tot gematigd. Sommige bijwerkingen kunnen echter ernstig zijn en behandeling vereisen. Bijwerkingen kunnen optreden tot ten minste 5 maanden na de laatste behandeling.  
  
Waarschuw meteen uw arts wanneer u last heeft van het volgende:  
- Ernstige uitslag, netelroos of andere tekenen van een allergische reactie; 
- Opgezwollen gezicht, handen of voeten; 
- Ademhalingsproblemen en problemen bij het slikken; 
- Kortademigheid bij inspanning of na het gaan liggen, of het opzwellen van de voeten; 
- Tekenen en symptomen die zouden kunnen wijzen op een afwijkend bloedbeeld zoals aanhoudende koorts, blauwe plekken, bloedingen en bleekheid. 
  
Informeer uw arts zo snel mogelijk wanneer u één van de volgende verschijnselen vertoont:  
- Tekenen van infectie zoals koorts, malaise, wondjes, gebitsproblemen of brandend gevoel bij urineren; 
- Verzwakt of moe voelen; 
- Hoesten; 
- Tintelingen; 
- Gevoelloosheid; 
- Dubbel zien; 
- Verzwakte armen of benen; 
- Een bult of open zweer die niet geneest. 
  
De hierboven beschreven symptomen kunnen aanwijzingen zijn voor de hieronder aangegeven bijwerkingen die geobserveerd zijn na behandeling met Humira: 
  
Zeer vaak (= 1/10 patiënten):

- reacties op de injectieplaats (waaronder pijn, zwelling, roodheid of jeuk). 
  
Vaak (= 1/100 tot < 1/10 patiënten):

- infecties van de lagere luchtwegen (zoals bronchitis, longontsteking); 
- bovenste luchtweginfecties (waaronder verkoudheid, loopneus, sinusinfectie); 
- urineweginfectie, koortslip, gordelroos; 
- duizeligheid, waaronder vertigo, hoofdpijn; 
- hoesten, keelpijn;  
- misselijkheid, diarree, buikpijn, mondzweren; 
- verhoogde leverenzymen; 
- uitslag, jeuk; 
- moeheid; 
- koorts. 
  
Soms (= 1/1000 tot < 1/100 patiënten):

- ernstige infecties (zoals sepsis [bloedvergiftiging]), gewrichtsinfectie, schimmelinfecties; 
- wratten; 
- bloedarmoede, laag witte bloedcelgehalte; 
- allergische reacties; 
- verhoogde lipidewaarden, eetluststoornissen; 
- angst, depressie, slaperig gevoel en moeite met slapen; 
- zenuwaandoeningen (zoals multipele sclerose en ontsteking van de oogzenuw), smaakverstoringen; 
- gezichtsstoornissen, oogontsteking; 
- oorproblemen; 
- gevoel van snelle hartslag, hoge bloeddruk; 
- astma, kortademigheid; 
- problemen in de onderbuik (zoals overgeven, spijsverteringsstoornissen, verstopping), rectale bloeding; 
- huidafwijkingen (zoals psoriasis, eczeem of infecties), jeukende huiduitslag, vertraagde wondgenezing,

  haaruitval; 
- spierzwakte; 
- urine afwijkingen (zoals bloed in de urine, vaker urineren); 
- zwaardere menstruatiebloedingen; 
- griepachtige symptomen, pijn op de borst, opgezwollen voeten.  
  
Zelden (< 1/1000): 
- glaucoom 
- huidkanker 
- schildklieraandoeningen 
- eiwit in de urine 
  
Andere bijwerkingen die geobserveerd zijn in patiënten die Humira gebruiken: 
- Tuberculose en andere gelegenheidsinfecties (infecties die voorkomen als de weerstand tegen de ziekte is afgenomen); 
- Longziekte. 
  
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
  
  
5. HOE BEWAART U HUMIRA?
  
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 
  
Gebruik Humira niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket/blister/verpakking na EXP:. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. 
  
Bewaren in de koelkast ( 2°C -  8°C ). Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Niet in de vriezer bewaren.  

 
  
6. AANVULLENDE INFORMATIE 
  
Humira 40 mg oplossing voor injectie in voorgevulde pen wordt geleverd als een steriele oplossing van 40 mg adalimumab opgelost in 0,8 ml vloeistof. 
  
Wat bevat Humira? 
  
Het werkzaam bestanddeel is adalimumab. De andere bestanddelen zijn mannitol, citroenzuurmonohydraat, natriumcitraat, natriumdiwaterstoffosfaat-dihydraat, dinatriumfosfaatdihydraat, natriumchloride, polysorbaat 80, natriumhydroxide en water voor injectie. 
  
Hoe ziet Humira er uit en wat is de inhoud van de verpakking? 
  
De Humira voorgevulde pen voor eenmalig gebruik is een grijs - en donker roze pen die een glazen spuit bevat met Humira. De pen heeft twee dopjes - een is grijskleurig met daarop een ‘1’ en de andere is donker roze met daarop een ‘2’. Aan elke zijde van de pen is een venster waardoor de Humira oplossing in de spuit zichtbaar is.    
Humira voorgevulde pen is verkrijgbaar in verpakkingen met 1, 2, 4 en 6 voorgevulde pennen. Elke voorgevulde pen wordt met 1 alcohol gaasje geleverd. Niet alle verpakkingsgrootten worden op de markt gebracht. Humira is ook verkrijgbaar als flacon of als voorgevulde injectiespuit.

 

    

 
  
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

 
Abbott BV 
Siriusdreef 51 
2132 WT Hoofddorp 
Tel: 023-5544400

 

 

 

 

25-11-2011